fefe.wgz.cz

Homepage

Pár moudrých slov o češtině od pana profesora Šímída

Tady je jeden ze dvou článků našeho češtináře. Doufám, že neklesne úroven blogu ještě níž (pokud to ještě jde).
Český jazyk a literatura

Čeština i v době zcela současné patří v rámci gymnaziálního studia mezi předměty jistě nejpřednější, a to nejen pro její lokální postavení v seznamu vyučovaných disciplin učebního plánu školy, nýbrž hlavně s ohledem na její kulturotvorný význam i nezastupitelný úkol zajišťovat nanejvýš kvalitní  i rychlé dorozumívání mezi Čechy i ostatními česky mluvícími lidmi.

Jazyková složka předmětu bezprostředně navazuje u žáků na jejich znalosti dřívější, poskytnuté ZŠ, rozvíjí je a především precizuje. Studenta vede k poznání jazyka jako celku : v plné jednotě jeho složky hláskoslovné, tvaroslovné, syntaktické, přirozeně i slohové a pravopisné a i některých dalších. Na gymnáziu dnes ovšem nejde pouze o to mnohé jazykové jevy bezpečně poznat, ale zejména o spolehlivou dovednost stylizace jazykových zákonitostí a souvislostí, schopnost je přesvědčivě definovat či umění v jazyce českém se elegantně i smysluplně vyjádřit. Zvláštní důraz je nyní kladen především na jazykovou komunikaci.

Literární část výuky má na nižším gymnáziu povahu tzv. literárního čtení, kdy žáci se prvotně seznamují s uměleckým textem, postupně se u nich vytvářejí zásady a principy estetického vnímání, duchovního cítění, rozvíjejí se rané diskuse o kultuře a jejím zrodu i působení. Na vyšším gymnáziu pak studentům zprostředkovává celou šíři literárního procesu, jenž vznikal po několik tisíciletí a představuje světový i český souhrn všech mnohostranných podnětů tematických, četných forem stylových a i  kreativní výběr užitých prostředků jazykových. Již po řadu dlouhých let se ve výuce gymnaziální hledá optimální metoda - jak se daného tvůrčího literárního zázemí zmocňovat. Stále více – a v současnosti zvlášť – se uplatňuje vyvážená jednota interpretačního pojetí historického a zároveň i uměnovědného.

Každým rokem jsou studenti navíc zapojováni do okresních, krajských a celostátních bohe-mistických projektů literárních, stylistických i recitačních. Vždy dosahují velmi slušných  umístění, nejednou zabodovali také v kolech národních, konkrétně ve školním roce 2003-2004 obsadili v silné konkurenci 4. a 5. místo v krajském bodování. Již několikrát se též podíleli na zpracování přípravných  maturitních testů, jejichž náročnost většinou přiměřeně  a bez problémů,  vskutku úspěšně zvládli.

Výuku českého jazyka a literatury na škole řídí  předmětová komise  ČJ skládající se  ze sedmi odborníků, kteří spolu úzce spolupracují, radí se a věci  odborné a i metodické povahy  dlouhodobě plánují i operativně konzultují.

Josef Šmíd  

     

Žádné komentáře